Xin Mời Quý Tín Hữu cùng Quý Thân Hữu
Tham Dự Lễ Cung Hiến Thánh Đường
Thứ Bảy Ngày 17 Tháng 11 2018
4:30 PM: Lễ Cắt Băng Khánh Thành
5:00 PM: Lễ Cung Hiến
Địa Chỉ: 5133 Addicks Satsuma Rd. Houston, TX 77084
Phone: 281-236-2432