Xin Mời Quý Tín Hữu cùng Quý Thân Hữu
Tham Dự Lễ Giáng Sinh Tại Hội Thánh
Lúc 7:00PM Tối, Thứ Hai Ngày 24 Tháng 12-2018
Địa Chỉ: 5133 Addicks Satsuma Rd. Houston, TX 77084
Phone: 281-236-2432