Xin Mời Quý Tín Hữu cùng Quý Thân Hữu

Tham Dự Lễ Từ Phụ - Father Day lúc 10:30 sáng Chúa Nhật

Ngày 17 Tháng 6 2018