Xin Mời Quý Tín Hữu cùng Quý Thân Hữu
Tham Dự Các Ngày Lễ Tại Hội Thánh
Lễ Thương Khó
Lúc 7:30PM Tối Thứ Sáu Ngày 19 Tháng 4 2019
Lễ Phục Sinh
Lúc 8:00AM Sáng Chúa Nhật Ngày 21 Tháng 4 2019
Địa Chỉ: 5133 Addicks Satsuma Rd. Houston, TX 77084
Phone: 281-236-2432