Ban Chấp Hành

BAN MỤC VỤ

– Quản Nhiệm: Mục Sư Lưu Đức Thọ

– Linh Vụ: Mục Sư Nguyễn Văn Nghi

– Công Tác Viên Mục Vụ: Bà Nguyễn Đức Tuệ

BAN CHẤP HÀNH

– Thư Ký: Ô. Nguyễn Hữu Tịnh

– Thủ Quỷ: Ô. Nguyễn Bình Dương

– Nghị Viên: Bà Nguyễn Công Bình

– Nghị Viên: Anh Vũ Thank Thế

– Chấp Sự: Bà Đỗ Ánh Nguyệt

– Chấp Sự: Anh Nguyễn Đắc Thức

FB_IMG_1455048756309chapsu2017