Ban Thanh Thiếu Niên

“Trong buổi còn thơ ấu hãy tưởng nhớ Đấng Tạo hóa ngươi, trước khi những ngày gian nan chưa đến, trước khi những năm tới mà ngươi nói rằng: Ta không lấy làm vui lòng.” – Truyền đạo 12:1.

“Chúng ta hãy nghe lời kết của lý thuyết nầy: Khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài; ấy là trọn phận sự của ngươi. Vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc, đến đỗi việc kín nhiệm hơn hết, hoặc thiện hoặc ác cũng vậy.” – Truyền đạo 12:13-14.

Ban Hướng dẫn: Cô Thuỳ Trang, Cô Ngọc Nhi

Trưởng Ban: Em Joseph Nguyễn
Phó ban: Joshua Đức Lưu
Thư Ký:
Thủ Quỷ:
2018_banthanhthieunien3
2018_banthanhthieunien1