Ban Thờ Phượng

Trưởng Ban: Anh Vũ Thanh Thế
Phó Ban Âm Nhạc: Chị Huỳnh Ân Huệ
Powerpoint: Anh Dương Đức, Em Vũ Trần
2018_banthophuong3
2018_banthophuong1