Ban Xây Cất

Trưởng Ban: Mục Sư Lưu Đức Thọ
Quý Ông: Nguyễn Kim Thạch, Nhan Minh Châu Huỳnh Văn Tốt, Huỳnh Thanh Phong